Shop, Fly & Drive

 SFD Website

 SFD Website

TERMS & CONDITIONS

  • Penganjur: MYDIN Mohamed Holdings Berhad (221448-A)
  • Pertandingan: Shop, Fly & Drive Contest
  • Jangka Masa Pertandingan: Pertandingan bermula dari 12:00 tengah malam pada 16/08/2018 sehingga 11.59 malam pada 16/10/2018
  • Kelayakan: Pertandingan ini terbuka untuk semua pelanggan MYDIN yang berumur Lapan Belas (18) dan ke atas dalam jangka masa pertandingan ini dipertandingkan.
  • Kaedah Penyertaan:
   a. Untuk menyertai Pertandingan ini, pelanggan MYDIN perlu berbelanja secara minima sebanyak Ringgit Malaysia Satu Ratus Lima Puluh Ringgit (RM150.00) dalam kombinasi maksima DUA (2) resit (termasuk barangan PANTENE pembelian di MYDIN Hypermarket) dari mana-mana cawangan perniagaan MYDIN termasuk “hyper mall (26)”, “emporium (17)”, “MYDIN Mart”(5) dan Bazaar(3)” dalam tempoh pertandingan ini berlangsung.
   b. Resit pembelian daripada rakan niaga MYDIN di mana-mana cawangan MYDIN juga layak menyertai peraduan ini.
   c. Untuk setiap penyertaan yang dikemukakan, pelanggan mesti melampirkan resit sebagai Bukti Pembelian ["BP"].
   d. Lengkapkan setiap borang penyertaan dengan butiran peribadi yang diperlukan dan jawab soalan yang tertera dengan SATU (1) jawapan relevan. Setiap borang penyertaan yang lengkap haruslah disertakan bersama dengan Bukti Pembelian ["BP"] dan dimasukkan ke dalam kotak pertandingan yang disediakan oleh MYDIN di semua cawangan MYDIN.
  • Tarikh Tutup Penyertaan: Semua penyertaan peraduan mesti diterima oleh Penganjur pada atau sebelum pukul 11.59 malam pada 16/10/2018. Semua penyertaan Peraduan yang diterima di luar Tempoh Peraduan dalah secara automatik terbatal.
  • Hadiah:
   1. Hadiah Utama : 6 x Proton Suprima S Turbo 1.6T
   2. Hadiah Kedua : 6 x Modenas MR2(110Cc SOHC) : 6 x Modenas Karisma (125Cc SOHC)
   3. Hadiah Ketiga : 6 x 2 Return Tickets KL – Phuket – KL
   4. Hadiah Saguhati : 6 x Toshiba 40L3750 : 6 x Long Pearl Strand
   5. Hadiah Mingguan : Baucar bernilai RM30, 000 untuk dimenangi (Setiap satu borang peraduan hanya layak untuk satu hadiah bagi setiap bahagian)
  • Kaedah Penghakiman:
   1. Pelanggan perlu berbelanja sebanyak Ringgit Malaysia Satu Ratus dan Lima Puluh (RM150.00) atau lebih dalam gabungan 2 resit maksima berserta Produk Pantene (pembelian di MYDIN Hypermarket) dari mana-mana cawangan MYDIN sepanjang Tempoh Peraduan.
   2. Peserta perlu melengkapkan borang penyertaan dengan mengisi maklumat peribadi yang di perlukan oleh pihak penganjur.
   3. Peserta – peserta perlu menjawab soalan dengan mudah dengan menjawab soalan yang diberikan dengan jawapan yang betul.
   4. Borang Peraduan yang lengkap berserta dengan Bukti Pembelian ["BP"] hendaklah dimasukkan ke dalam kotak peraduan yang telah di sediakan oleh MYDIN di mana-mana cawangan MYDIN.
   5. Pemenang akan dipilih berdasarkan jawapan yang betul dan sebarang mekanisme lain yang disediakan oleh pihak Penganjur
  • Majlis Penyampaian Hadiah: Akan ditentukan oleh pihak Penganjur.
  • Pengumuman Pemenang: Setiap Pemenang akan diberitahu melalui panggilan telefon rumah atau telefon bimbit dalam masa satu (1) minggu dari tarikh penutupan Peraduan. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menggunakan sebarang kaedah atau medium yang dianggap sesuai mengikut budi bicaranya untuk mengumumkan Pemenang dan setiap keputusan yang telah diputuskan oleh pihak penganjur adalah mutlak.
  • Syarat-syarat Kemasukan:
   Kelayakan:
   1. Peraduan "Show, Fly & Drive" ("Peraduan") ini dianjurkan oleh MYDIN Mohamed Holdings Berhad ("Penganjur") dan akan diadakan dari 16 Ogos 2018 sehingga 16 Oktober 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) ").
   2. Pihak Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa sebarang notis terlebih dahulu, dan tanpa apa-apa tanggungan kepada mana-mana pihak, pada bila-bila masa untuk menukar Terma-terma dan Syarat-syarat pertandingan termasuk untuk menukar Tempoh Peraduan, membuat penggantian Hadiah, membatalkan, menamatkan atau menggantung Peraduan secara keseluruhan atau sebahagiannya. Sekiranya terdapat perubahan pada Terma-terma dan Syarat-syarat, Peserta bersetuju bahawa penyertaan mereka adalah sah dan berterusan dalam Peraduan ini dan akan menjadi penerimaan mereka terhadap perubahan Terma-terma dan Syarat –syarat (seperti yang telah diubah).
   3. Untuk menyertai peraduan ini Peserta mestilah menjadi pelanggan kepada “hyper mall(26)”, “emporium(17)”, “MYDIN Mart”(5) dan bazaar(3)” MYDIN. Setiap peserta wajib mempunyai Kad Pengenalan dan/atau Pasport dengan nombor pendaftaran yang sah pada masa penyertaan Peraduan ini. Peserta yang berusia di bawah 18 tahun tidak dibenarkan menyertai Peraduan ini.
   4. Berikut adalah peserta yang TIDAK layak untuk menyertai Peraduan ini:
       a. Pekerja tetap dan / atau kontrak Penganjur (termasuk anak-anak syarikatnya dan syarikat-syarikat berkaitan; Sam's Groceria), termasuk ahli keluarga terdekat mereka, yang bermaksud ibu bapa, suami isteri, anak-anak dan adik-beradik;
       b. Rakan kongsi perniagaan MYDIN (penyewa lot perniagaan di ke semua empat (4) cawangan MYDIN “hyper mall (26)”, “emporium (17)”, “MYDIN Mart”(5) dan bazaar(3)”, syarikat-syarikat yang berkaitan dan berkaitan, wakil, penaja (termasuk kakitangan penaja dan Ahli Keluarga terdekat mereka) dan/atau penyedia                perkhidmatan promosi pihak Penganjur termasuk syarikat-syarikat bersekutu dan yang berkaitan dan Ahli Keluarga terdekat mereka.
  • Peraduan:
   Penyerahan Borang Peraduan:
   a. Dengan memasukkan Borang Peraduan ("Kemasukan/Penyertaan") ke dalam kotak "Shop, Fly & Drive" yang disediakan di mana-mana cawangan Penganjur, peserta dianggap telah memahami dan bersetuju untuk terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
   b. Para Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan sepanjang Tempoh Peraduan ini berlangsung. Setiap penyertaan mesti disertakan dengan Bukti Pembelian asal ("BP") dengan perbelanjaan minimum Ringgit Malaysia Satu Ratus dan Lima Puluh Ringgit (RM150.00) dalam satu resit atau gabungan maksimum 2 resit dari mana-mana cawangan MYDIN termasuk “hypermall (26)”, “emporium(17)”, “MYDIN Mart”(5) dan bazaar(3)” dalam tempoh peraduan ini berlangsung. Bagi setiap SATU (1) penyertaan, Peserta WAJIB membeli produk Pantene daripada MYDIN Hypermarket. Para peserta juga boleh menggunakan Bukti Pembelian ["BP"] dari rakan niaga yang menyewa di lot perniagaan MYDIN. Penyertaan yang tidak lengkap atau tidak boleh dibaca atau resit jualan yang tidak sempurna akan tidak diterima dan penyertaan para peserta akan secara automatik dibatalkan.
   c. Borang peraduan yang difotostat akan diterima oleh pihak penganjur.
   d. Bukti Pembelian ["BP"] perlulah dibuat dalam masa pertandingan ini berlangsung.
   e. Setiap borang penyertaan yang lengkap yang disertakan sekali dengan Bukti Pembelian ["BP"] haruslah dimasukkan ke dalam kotak “Shop, Fly & Drive” yang telah disediakan di semua cawangan MYDIN.
   f. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas borang penyertaan yang tidak diterima, rosak atau hilang sepanjang tempoh peraduan ini berlangsung. Setiap borang penyertaan yang tidak diterima oleh pihak Penganjur akan di anggap sebagai TERBATAL.
   g. Hanya Bahasa Melayu dan/atau Bahasa Inggeris boleh digunakan dalam menyertai Peraduan ini.
   h. Bukti penyertaan dan/atau penyertaan yang dihantar tidak boleh digunakan sebagai bukti penyertaan telah di terima oleh pihak penganjur.
   i. Peserta WAJIB melampirkan Bukti Pembelian ["BP"] bersama-sama dengan borang penyertaan semasa penyerahan borang peraduan. Kegagalan untuk megemukan Bukti Pembelian ["BP"] berserta dengan borang peraduan akan mengakibatkan penyertaan peserta automatik terbatal.
   j. Pihak Penganjur mempunyai hak mutlak untuk menolak mana-mana penyertaan perserta secara mutlak tanpa perlu memberikan apa-apa sebab.
  • Hadiah untuk pertandingan ini adalah seperti yang berikut:
   a. Hadiah Utama : 6 x Proton Suprima S Turbo 1.6T
   b. Hadiah Kedua : 6 x Modenas MR2 (110Cc SOHC) : 6 x Modenas Karisma (125Cc SOHC)
   c. Hadiah Ketiga : 6 x 2 Ticket Pergi Balik (KL-Phuket)
   d. Hadiah Saguhati : 6 x Toshiba 40L3750 : 6 x Long Pearl Strand
   e. Hadiah Mingguan : Baucer Tunai RM30, 000
  • Setiap boring penyertaan hanya layak untuk memenangi SATU (1) hadiah sahaja.
  • Semua pemenang WAJIB membeli produk seperti yang telah disebutkan dalam Klausa
  • untuk melayakkan mereka memenangi hadiah jika terpilih oleh pihak penganjur.
  • Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menggantikan mana-mana Hadiah dengan nilai yang sama pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak mereka tanpa mengeluarkan sebarang notis terlebih dahulu dan semua Hadiah tidak boleh dipindah milik kepada individu lain. Keputusan adalah mutlak dan sebarang rundingan tidak akan dilayan.
  • Pihak Penganjur, ejen, penaja dan wakilnya tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana Peserta yang ingkar dan/atau gagal dalam mengutip Hadiah mengikut Tarikh Tuntutan / Penyerahan Hadiah dalam apa jua keadaan mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menentukan bagaimana Hadiah yang tidak dituntut akan diuruskan. Pihak Penganjur tidak akan membayar balik atau membayar ganti rugi kepada Pemenang kerana gagal menuntut hadiah dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.
  • Semua Hadiah diberikan berdasarkan "Seperti Adanya" dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai, kredit, barangan atau baucer, sebahagian atau sepenuhnya.
  • Penganjur tidak membuat sebarang jaminan atau perwakilan sama sekali berkenaan dengan Hadiah dan tidak akan bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab untuk sebarang masalah dan / atau kerosakan yang timbul daripadanya.
  • Semua Hadiah mesti diambil mengikut terma dan syarat Penganjur, penaja ejen atau pihak ketiga yang menyediakan Hadiah:
   Hadiah Perjalanan / Percutian:
   Jika tiket penerbangan ditawarkan sebagai Hadiah, penerbangan adalah tertakluk kepada ketersediaan semasa membuat tempahan. Hadiah mesti diambil mengikut tarikh dan destinasi yang telah ditentukan oleh Penganjur, ejen atau penaja. Wang perbelanjaan tambahan, makanan, cukai, pasport sah, visa, pengangkutan ke dan dari tempat berlepas tambahan pemindahan, insurans dan semua kos sampingan lain yang dinyatakan secara khusus dalam terma dan syarat Kemasukan adalah tanggungjawab
  • Semua Pemenang akan diberitahu melalui panggilan telefon rumah atau/dan panggilan telefon bimbit dalam masa satu (1) minggu dari tarikh tutup Peraduan. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menggunakan sebarang kaedah atau medium lain yang dianggap sesuai untuk mengumumkan Pemenang.
  • Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Pemenang tidak dapat dihubungi di atas apa jua sebab selepas sekurang-kurangnya tujuh (7) percubaan.
  • Keputusan hakim adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.
   a. Hadiah mesti dituntut secara sendiri kecuali pihak Penganjur menetapkan mod lain untuk menuntut hadiah. Kad Pengenalan, atau pasport, yang memaparkan gambar Pemenang, akan diperlukan. Sekiranya Pihak Penganjur diminta untuk menghantar hadiah secara kurier kepada Pemenang, Penganjur tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang disebabkan semasa proses penghantaran. Tiada gantian dan / atau pertukaran Hadiah akan dilayan.
   b. Penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana Hadiah yang dimenangi oleh Pemenang jika pemenang tidak memberikan butiran-butiran yang diperlukan seperti termaktub di dalam Terma-terma dan Syarat-syarat Peraduan.
   c. Di bawah keadaan yang tertentu dan tertakluk kepada budi bicara mutlak Penganjur, Pemenang boleh mencalonkan seorang wakil untuk menuntut Hadiah. Wakil tersebut dikehendaki menyampaikan surat kebenaran bertulis dari Pemenang dan salinan Kad Pengenalan Pemenang (depan & belakang) dan / atau Pasport. Kegagalan wakil atau pemenang untuk menyediakan dokumen-dokumen tersebut akan mengakibatkan kemenangan pemenang terbatal dan Penganjur akan memilih semula pemenang.
   d. Semua Hadiah yang diterima adalah sepenuhnya di atas risiko Pemenang, dan Pihak Penganjur berkecuali dengan semua waranti berkaitan dengan mana-mana Hadiah setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.
   e. Pemenang bertanggungjawab sepenuhnya untuk menuntut Hadiah, dan Penganjur tidak diwajibkan untuk memberikan notis lanjutan untuk Tempoh Penuntutan Hadiah. Semua Hadiah yang tidak dituntut selepas tempoh ditetapkan akan dilupuskan mengikut budi bicara pihak penganjur.
   f. Sekiranya Pemenang memilih untuk tidak menerima Hadiah yang mereka menangi, pemenang akan kehilangan mana-mana dan semua tuntutan kepada hadiah itu.
  • Terma-terma dan Syarat-syarat lain:
   a. Para Peserta dan Pemenang akan bertanggungjawab dan menanggung liabiliti penuh sekiranya berlaku sebarang kecelakaan, kecederaan, kerosakan, atau kemalangan [termasuk kematian] akibat penyertaan mereka dalam Peraduan ini dan/atau semasa proses penebusan dan/atau penggunaan hadiah. Para Peserta dan Pemenang juga bersetuju untuk melepaskan Penganjur dan Rakan Hadiahnya bebas dan tidak menanggung apa-apa liabiliti.
   b. Semua kos pengangkutan, penginapan, peribadi dan/atau apa-apa kos, yuran dan/atau perbelanjaan untuk menyertai Peraduan ini dan/atau untuk menebus Hadiah adalah tanggungjawab Peserta.
  • Notis Privasi:
   a. Dengan menyertai Peraduan ini, Anda bersetuju untuk membenarkan MYDIN Mohamed Holdings Berhad dan mana-mana syarikat pemegangan, anak syarikat atau yang berkaitan seperti yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat 2016 dan penyedia perkhidmatan, ejen dan kontraktor yang memberi sokongan pentadbiran dan perniagaan kepada kami dan bertindak bagi pihak kami ("Pihak Ketiga yang Dibenarkan") (secara kolektif "Penganjur", "kami", atau "mereka") untuk memproses maklumat peribadi anda yang disediakan dalam Peraduan untuk tujuan Promosi ini termasuk mendedahkan nama anda kepada orang awam jika anda menjadi pemenang dalam pertandingan atau mengambil bahagian dalam acara kami dengan menerbitkan nama, gambar dan maklumat peribadi anda yang lain tanpa sebarang pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti.
   b. emua keputusan Penganjur berkaitan dengan Peraduan ini adalah muktamad Tiada surat-menyurat atau percubaan untuk mempertikaikan keputusan penganjur akan dilayan.
   c. Penganjur berhak untuk menukar, meminda, memadam atau menambah mana-manaTerma dan Syarat Peraduan tanpa sebarang pemberitahuan terlebih dahulu pada bila-bila masa.
   d. Dengan menyertai Peraduan ini, Para Peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma-terma dan Syarat- syarat Peraduan dan keputusan Penganjur.
   e. Setiap individu yang menyertai Peraduan ini dikehendaki menyerahkan maklumat peribadi mahupun sulit atau awam mengenai dirinya sendiri (termasuk tanpa had namanya, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, status perkahwinan, pekerjaan, pilihan perbelanjaan atau apa-apa maklumat lain yang berkaitan) ("Maklumat Peribadi") kepada Penganjur. Pihak Penganjur akan menggunapakai sebarang Maklumat Peribadi yang diperoleh daripada individu yang menyertai Peraduan ini selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.
  • Jadual untuk Syarat-syarat Kemasukan ini mesti dibaca bersama Syarat-syarat dan terma-terma Kemasukan yang boleh didapati di www.mydin.com.my/promotions/shop,-fly-drive/ secara kolektif "Terma dan Syarat", dan akan mengikat semua peserta yang menyertai Peraduan ini (selepas ini dirujuk sebagai "Peserta", "Peserta-peserta", dan"Anda"). Dengan menyertai peraduan ini, anda telah membaca dan bersetuju dengan Terma-terma dan Syarat-syarat untuk pemprosesan maklumat peribadi anda dalam Notis Privasi yang boleh didapati di: www.mydin.com.my/legal/pdpa/

   

  • Organizer: MYDIN Mohamed Holdings Berhad (221448-A)
  • Contest: Shop, Fly & Drive Contest
  • Contest Period: The Contest starts at 12:00am on 16/08/2018 and closes at 11:59pm on 16/10/2018
  • Eligibility: The Contest is open to every customer of MYDIN above the age of eighteen (18) years old at the time of the contest period.
  • Entry Method:
   a. To participate in the Contest, customer need to purchase a minimum of Ringgit Malaysia One Hundred and Fifty Ringgit (RM150.00) with TWO (2) combination receipts including Pantene’s product (purchased at MYDIN Hypermarket) at any MYDIN Branches including MYDIN Hyper Mall (26), Bazaar (3), Emporium (17) and MYDIN Mart (5) within the contest period.
   b. Receipt from MYDIN’s tenant from any MYDIN branches is valid.
   c. For every entry submitted, customer must be attached with the receipt as the Proof of Purchase [“POP”].
   d. Complete each entry form with the required details and any answer that is relevant. The completed entry form together with combined Proof of Purchase [“POP”] must be inserted into the contest box provided by MYDIN at any MYDIN branches.
  • Entry Deadline: All contest entries must be received by the Organizer on or before 11.59pm on 16/10/2018. All Contest entries received outside the Promotion Period will be automatically disqualified
  • Prizes:
   1. Grand Prize : 6 x Proton Suprima S Turbo 1.6T
   2. Second Prize : 6 x Modenas MR2(110Cc SOHC) : 6 x Modenas Karisma (125Cc SOHC)
   3. Third Prize : 6 x 2 Return Tickets KL – Phuket – KL
   4. Consolation Prizes : 6 x Toshiba 40L3750 : 6 x Long Pearl Strand
   5. Weekly Prizes : Voucher worth of RM 30, 000 to be won (Each contest form is only eligible for one prize for each region)
  • Judging Details:
   1. Customer need to spend Ringgit Malaysia One Hundred and Fifty Ringgit (RM150.00) with TWO (2) combination receipts including Pantene’s product ( purchased at MYDIN Hypermarket) at any MYDIN Branches including MYDIN Mall, Hypermarket, Bazaar, Emporium and MYDIN Mart within the contest period.
   2. Complete the entry form by filling up the relevant information.
   3. Answer the TWO (2) questions with correct answer.
   4. Submit the Contest form together with Proof of Purchase [“POP”] into the contest box provided by MYDIN at any MYDIN branches.
   5. The winner(s) will be picked based on correct answer and any another mechanisms provided by the Organizer.
  • Prize Giving Ceremony: Will be determined by the management.
  • Winner Announcement: Winner(s) will be notified by telephone call to his/her mobile phone within one (1) week from the closing date of the contest. The Organizer reserves the right to use any other method or medium it deems fit at its sole and absolute discretion for the purpose of announcing the winners.
  • Conditions of Entry:
   Eligibility:
   1. The "Shop, Fly & Drive" ("The Contest") is organized by MYDIN Mohamed Holdings Berhad ("The Organizer") and shall be held from 16th August 2018 to 16th October 2018 (both dates inclusive) (“Contest Period”).
   2. The Organizer reserves the right in its sole discretion, without prior notice, and without any liability to any person, at any time to change the Terms and Conditions including to change the Contest Period, make Prize substitutions, cancel, terminate or suspend the Contest on whole or in part. In the event of any changes to the Terms and Conditions, Participants agree that their continued participation in the Contest will constitute their acceptance of the Terms and Conditions (as changed).
   3. Contestants must be a customer of any MYDIN branches (26 hypermarket, 17 emporium, 5 MYDIN Mart and 3 bazaar) with a valid National Registration Identification Card (NRIC) and/or Passport at the time of participation of the Contest. Contestants who are under the age of 18 is not qualified to participate in this contest.
   4. The following persons are NOT eligible to participate in the Contest:
       a. Permanent and/or contract employees of the Organizer (including its subsidiaries and related companies; Sam’s Groceria), including their respective immediate family            members, meaning parents, spouses, children and siblings;
       b. Partners of MYDIN’s business (the tenants in all four (4) MYDIN branches, hypermarket, mall, emporium and bazaar), affiliated and related companies, representatives, sponsors (including employees of sponsors and their Immediate Family Members) and/or agents of advertising and/or promotion service providers of the Organizer including its affiliated and related companies and their Immediate Family Members
  • The Contest
   Submission
   a. By submitting an entry of the Contest Form (“the Entry/Entries”) to the “Shop, Fly & Drive” box provided in any of the Organizer’s branch, contestants are deemed to have understood and agreed to be bound by the terms and conditions
   b. The Contestants may send in as many completed entries as they wish during the Contest Period. Each entry must be supported by an original Proof of Purchase (“POP”) with a minimum spending of Ringgit Malaysia One Hundred and Fifty Ringgit (RM150.00) in one receipt or combination of TWO (2) receipt in any MYDIN’s branches including hypermarkets, malls, emporiums and bazaar during the contest period. For every one (1) entry, the Contestants MUST also purchase and include Pantene’s product (purchased at MYDIN Hypermarket). Contestants may also use the Proof of Purchase [“POP”] provided by any MYDIN’s business partners that include textile shops, retail outlets and restaurants. Incomplete or illegible Entries or defect sales receipt will be disqualified.
   c. Photocopy contest forms are allowed.
   d. The Proof of Purchase [“POP”] must be made during the Contest Period to be eligible.
   e. Completed Entry/Entries with attached original sales receipt must be submitted to the box provided for “Shop, Fly & Drive” submission box that will be provided in all MYDIN’s branches.
   f. The Organizer will not be held liable for Entry/Entries that are not received, damaged or lost during the contest period. These Entry/Entries shall be considered VOID.
   g. Only English and Bahasa Malaysia can be used in the Contest.
   h. Proof of Entry/Entries sent cannot be used, as is not proof of Entry/Entries received.
   i. Contestants MUST attach Proof of Purchase (POP) together with contest form upon submission. Failing which, the entry will be forfeited.
   j. The Organizer reserves the absolute right to reject Entry/Entries at its sole and absolute discretion without having to assign any reason whatsoever.
  • The prizes of the Contest are as follow:
   a. Grand Prize : 6 x Proton Suprima S Turbo 1.6T
   b. Second Prize : 6 x Modenas MR2(110Cc SOHC) : 6 x Modenas Karisma (125Cc SOHC)
   c. Third Prize : 6 x 2 Return Tickets KL – Phuket – KL
   d. Consolation Prizes : 6 x Toshiba 40L3750 : 6 x Long Pearl Strand
   e. Weekly Prizes : Voucher worth of RM 30, 000 to be won
  • Each contest form is entitled to win one (1) Prize only in the Contest.
  • All winning entries with any purchase of product as mentioned in Clause 5.2 are eligible to win the prizes.
  • The Organizer reserves the right to substitute any of the Prizes with that of similar value at any time at their absolute discretion without prior notice and all Prizes are non-transferable to another individual and absolutely non-negotiable.
  • The Organizer, its agents, sponsor and representatives shall have no liability to any Contestant who defaults in collecting the Prizes in accordance with the Prize Claim/Delivery Date in any respect whatsoever. The Organizer reserves the right to determine how uncollected Prizes will be dealt with. The Organizer shall not reimburse or compensate the Winner for failure to collect the prizes within the stipulated time period.
  • All Prizes are given on an "As Is" basis and are not exchangeable for cash, credit, other items or voucher, in part or in full.
  • The Organizer makes no warranties or representations whatsoever with respect to the Prizes and shall not be responsible nor liable for any problems and/or damage there to or arising there from.
  • All Prizes must be taken according to the terms and conditions of the Organizer, its agent sponsor or third party providing the Prizes:
   Travel/Holiday
   Prizes If flight ticket is offered as a Prize, flights are subject to availability at time of booking. The Prize must be taken in accordance with the dates and destinations specified by the Organizer, its agent or sponsors. Additional spending money, meals, taxes, valid passports, visas, transport to & from departure point additional transfers, insurance & all other ancillary costs not specifically stated in the terms and conditions of Entry are the responsibility of the Winner.
  • All Winners' will be notified by telephone call to his/her mobile phone within one (1) week from the Contest's closing date. The Organizer reserves the right to use any other method or medium it deems fit at its sole and absolute discretion for the purpose of announcing the Winners.
  • The Organizer will not be held liable in the event the Winners cannot be contacted for whatever reasons after at least seven (7) attempts.
  • The Judges’ decisions are final and no correspondence thereon will be entertained
   a. Prizes must be claimed in person unless the Organizer prescribes other modes of collection. Identification, which includes Registration Identification Card (NRIC), or passport, which displays a photograph of the Winner, will be required. In the event the Organizer is requested to post/courier a Prize to a Winner, the Organizer will not be held liable of non-receipt of Prize or damages caused during the delivery process. No replacement and/or exchange of Prize will be entertained.
   b. The Organizer reserves the rights to forfeit Prize of any Winner who does not provide the required details as stipulated in the Contest Terms and Conditions.
   c. Under special circumstances and subject to the absolute discretion of the Organizer, a Winner may nominate a designated representative to collect the Prize. The representative will be required to present a written authorization letter from the Winner and photocopy of Winner's Registration Identification Card (NRIC) (front & back) and/or Passport or otherwise the Organizer shall re-select the winners.
   d. All Prizes are accepted entirely at the risk of the Winner, and the Organizer excludes all warranties in connection with any Prize to the extent permitted by law.
   e. Winners are solely responsible for the collection of the Prize, and the Organizer shall not be obliged to give extension notice of the Prize Collection Period. All unclaimed Prizes after the Collection Period will be forfeited.
   f. In the event that a Winner chooses not to accept a Prize, they forfeit any and all claims to that Prize, which will be dealt with according to the absolute discretion of the Organizer.
  • Other Terms & Conditions:
   a. Contestants and Winners shall assume full liability and responsibility in case of any liability, mishap, injury, damage, claim or accidents [including death] resulting from their participation in the Contest, redemption and/or utilization of the prizes and agree to release and hold the Organizer and its Prize partners free and harmless of any liability.
   b. All transportation, accommodation, personal costs and/or any other costs, fees and/or related expenses that are incurred to participate in the Contest and to redeem the Prize is the sole responsibility of the Contestant(s) and/or Winner(s).
  • Privacy Notice:
   a. By participating in the Promotion, You shall give consent to MYDIN Mohamed Holdings Berhad and any of its holding, subsidiary or related companies as defined in the Companies Act 2016 and service providers, agents and contractors who provide administrative and business support to us and act on our behalf (“Authorised Third Parties”) (collectively “Organizer”, “us”, “we” or “our") to process your personal information provided in the Contest for purposes of the Promotion. This includes disclosing your name to the general public when you become a winner in a contest or participate in our events by publishing your name, photographs and other personal information without compensation for advertising and publicity purposes.
   b. The Organizer’s decision on all matters relating to the Contest shall be final and binding and no further correspondence or attempt to dispute such decision would be entertained.
   c. The Organizer reserves the absolute rights to change, amend, delete or add to the Contest Terms and Conditions without prior notice at any time.
   d. By participating in this Contest, Contestants agree to be bound by the Terms and Conditions of the Contest and the decision of the Organizer.
   e. An individual who participates in the Contest may be required to submit personal or confidential information about himself or herself (including without limitation his or her name, address, telephone number, e-mail address, marital status, occupation, spending preferences or any other such information) ("Personal Information") to the Organizer. The Organizer will treat any Personal Information obtained from an individual who participate the Contest in accordance with the Legislation on the Protection of Personal Data Policy.
  • This Schedule to Conditions of Entry must be read together with the Conditions of Entry available at www.mydin.com.my/promotions/shop,-fly-drive/ collectively “Terms and Conditions”, and shall be binding on all contestants who participate in this Contest (hereinafter referred to as “Contestants”, “Contestant”, “You”, and “Your”). By participating in this contest, you have read and agreed to the Terms and Conditions and the processing of your personal information in the Privacy Notice which may be found at: www.mydin.com.my/legal/pdpa